Македонска / Балканска премиера на оркестарската верзија на проектот МАКЕДОНИСИМО на СИМОН ТРПЧЕСКИ и пријателите
01.04.2024 и 31.03.2024, 20 часот
Македонска Филхармонија
Macedonian / Balkan premier of the orchestral version of the project MAKEDONISSIMO of Simon Trpceski and friends
01.04.2024 and 31.03.2024, 20:00
Macedonian Philharmonic
МАКЕДОНИСИМО во Монте Карло, Монако!
MAKEDONISSIMO in Monte Carlo, Monaco!

13 Јануари 2024, сабота, 20:00 часот
Православна Нова Година
Сала: Аудиториум Рение III, Монако
Concert details

13 January 2024, Saturday, 20:00h
Orthodox New Year’s Eve
Venue: Auditorium Rainier III, Monaco
Concert details

За МАКЕДОНИСИМО
About MAKEDONISSIMO

Симон Трпчески – за МАКЕДОНИСИМО

Simon Trpčeski – about MAKEDONISSIMO

Годината 2017 беше означена со почетокот на мојот најнов проект, кој го нареков „МАКЕДОНИСИМО“, што значи „многу Македонско“, посветен на мојот македонски народ. Тоа е проект со македонска музика кој со нетрпение го очекував и во мојата глава работев на овој проект долго време. Неописливата моќ на „ритамот“ на нашата музика е дел од моето секојдневие и носи со себе многу спомени, почнувајќи од моето детство со моите родители, брат ми, сестра ми, баба ми и дедо ми. Семејните собири беа полни со радост и среќа, денес ја пренесувам оваа безвременска традиција на моите деца. Никогаш досега не сум имал можност да го направам ова снимање реалност и затоа сум пресреќен што конечно се случи.

Овој проект ја имаше својата светска премиера на 18 мај 2017 година, на фестивалот Лудвигсбург, Германија, и во исто време ја одбележа 10-годишнината од мојата успешна соработка со KulturOp - Асоцијација за култура и уметност, група музички ентузијасти од различни професии.

Претходната година 2016 го отворив фестивалот Лудвигсбург, заедно со финскиот диригент Пјетари Инкинен. Публиката беше воодушевена и, по спонтаната покана на фестивалот да се вратам повторно, предложив да се вратам со МАКЕДОНИСИМО, што тие го поздравија. Бев многу благодарен за тоа.

Овој проект вклучува плетенки на македонски ора со неколку песни што носат шарм на целата инструментална димензија на овој проект. Јас лично ги избрав овие плетенки, додека се консултирав со професионалци од Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и Ансамблот за народни песни и ора „Танец“. Искрено сум благодарен за нивниот професионален придонес, совети, информации и материјали.

Овој проект, исто така, претставува уште една извонредна можност за соработка со македонскиот композитор Панде Шахов. Тој ја направи транскрипцијата на овие прекрасни музички дела и со себе го донесе својот голем ентузијазам на овој огромен проект од 80 минути музика.

Проектот вклучува квинтет, камерен поглед на нашата музика, кој вклучува пијано, виолина, виолончело, кларинет, саксофон, кавал и удиралки. Успешно беше претставен во неколку земји, вклучувајќи ги Франција, Германија, Црна Гора, Полска, Романија, Србија, Словенија, Холандија, Обединетото Кралство и Јужна Кореја каде што се емитуваше директно на Јутјуб.

Воодушевен сум од нашата соработка со Лин Рекордс и објавувањето на оваа снимка за која искрено се надевам дека ќе донесе топлина и радост кај публиката ширум светот.

Благодарен сум на мојот менаџмент VRAM, CM Artists и MKI Artists за посебната поддршка и почит кон моите идеи и мојата македонска музика.

Искрено се радувам на секоја идна изведба на овој проект и се надевам дека ќе има добар прием кај публиката ширум светот!

www.trpceski.comСИМОН ТРПЧЕСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ

МАКЕДОНИСИМО

Транскрипции на македонска традиционална музика од Панде Шахов во соработка со Симон Трпчески

Овој проект му го посветуваме на македонскиот народ!

Панде Шахов (р. 1973)

Плетенки

Плетенка 1: Пембе; Бувчанско; Беровка; Малешевка; Црногорка

Плетенка 2: Чије је она девојче (посветено на мајката и таткото од Симон Трпчески); Ибрахим оџа; Беранче

Плетенка 3: Филка мома; Ситна лиса; Старо Чуново; Ратевка; Драчевка

Плетенка 4: Не си го продавај, Кољо, чифликот; Жетварки; Чучук

Плетенка 5: Велигденско; Пиперково; Помниш ли либе, Тодоро; Јанино

Плетенка 6: Метово; Пелистерско; Поступано

2017 was marked by the start of my latest project, which I called “MAKEDONISSIMO”, meaning “very Macedonian”, dedicated to my Macedonian people. It is a project of Macedonian music which I have been looking forward to and have worked on this project in my head for a long time. The indescribable power of the “beat” of our music is part of my everyday life and brings with it many memories, starting from my childhood with my parents, my brother, my sister, and my grandparents. Family gatherings were full of joy and happiness, today I pass on this timeless tradition to my children. I have never had the opportunity to make this recording a reality, so I’m overjoyed that it has finally happened.

This project had its world premiere on 18 May 2017, at Ludwigsburg Festival, Germany, which at the same time marked the 10th anniversary of my successful cooperation with KulturOp – Association for Culture and Art, a group of music enthusiasts from various professions.

I previously opened the Ludwigsburg Festival in 2016, together with the Finnish conductor Pietari Inkinen. The audience was thrilled and after the festival’s very spontaneous invitation for me to come back again I suggested I return with MAKEDONISSIMO, which they welcomed. I was very grateful for that.

This project includes plaits of Macedonian dances with several songs bringing charm to the entire instrumental dimension of this project. I personally selected these Plaits, while consulting with professionals from the “Marko Cepenkov” Institute of Folklore and the Ensemble for folk dances and songs “Tanec”. I am sincerely grateful for their professional contribution, advice, information, and materials.

This project also represented another extraordinary opportunity to collaborate with Macedonian composer Pande Shahov. He transcribed these wonderful musical works and brought with him his great enthusiasm to this huge project of 80 minutes of music.

The project involves a quintet, a chamber view of our music, that includes piano, violin, cello, clarinet, saxophone, kaval, and a set of percussions. It has been successfully presented in several countries, including France, Germany, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, The Netherlands, United Kingdom, and South Korea where it was broadcast live on YouTube.

I am thrilled about our collaboration with Linn Records and the release of this recording which I sincerely hope will bring warmth and joy to audiences all over the world.

I am grateful to my management VRAM, CM Artists and MKI Artists for the special support and respect for my ideas and my Macedonian music.

I sincerely look forward to every future performance of this project and I hope that it will have a good reception with the audience around the world!

www.trpceski.comSIMON TRPČESKI & FRIENDS

MAKEDONISSIMO

Transcriptions of Macedonian traditional music by Pande Shahov in collaboration with Simon Trpčeski

We dedicate this project to the Macedonian people!

Pande Shahov (b. 1973)

Pletenki “Plaits”

Plait 1: Pembe; Buvčansko; Berovka; Maleševka; Crnogorka;

Plait 2: Čije je ona devojče [dedicated to Simon Trpčeski’s mother and father]; Ibrahim odža; Beranče

Plait 3: Filka, moma; Sitna lisa; Staro Čunovo; Ratevka; Dračevka

Plait 4: Ne si go prodavaj, Koljo, čiflikot; Žetvarki; Čučuk

Plait 5: Veligdensko; Piperkovo; Pomniš li libe, Todoro; Janino

Plait 6: Metovo; Pelistersko; Postupano

МАКЕДОНИСИМО – Белешки од композиторот

MAKEDONISSIMO - Composer Notes

Македонската народна музика е ценета од етномузиколозите и публиката ширум светот. Иако релативно мал географски регион, Македонија произведе извонредно богатство од песни и ора, кои се карактеризираат со сложени ритмички обрасци, како и разновидност на мелодиски и кореографски карактеристики. Таквото богатство на изразување и разновидноста на гестовите може да се исковани од политичката и социјална средина, честопати поставена од освојувачи со агенда за асимилација. Навистина, во отсуство на можности за социјален и културен развој, луѓето во овие региони се изразија преку поезија, песна и оро, сфаќајќи дека овие форми на изразување се единствениот начин за зачувување на нивниот идентитет и култура. Со векови, никој не го забележал огромното народно творештво на Македонија во пишана форма. На почетокот на дваесеттиот век, неколку ентузијасти од регионот развиле страст за ова, во тоа време, неоткриено музичко и кореографско богатство. Овие пионери беа особено заинтересирани за орото, традиционален круг танцов жанр. Едно од најпознатите ора, Тешкото, беше изведувано на фестивали за народна музика во западна Европа помеѓу двете светски војни. Со формирањето на Ансамблот Танец во 1949 година и Македонскиот институт за фолклор набргу потоа, поорганизираниот пристап зеде замав, овозможувајќи им на научниците и ентузијастите да започнат процес на снимање и анализа на огромната количина на материјал.

Најзначајната карактеристика на македонскиот народен идиом е неправилниот (додатен) ритам. Иако слични обрасци се присутни и во другите музички традиции на Балканот, тие имаат особено автентична резонанца во македонската народна музика. Ова може да се должи на говорниот ритам на македонскиот јазик, каде што должината на сите слогови е еднаква, без оглед на бројот на слогови во зборот. Иако на многу други јазици, збор со три слога обично се компресира во просторот што се користи за два слога (што резултира со тројка), на македонски се додава дополнително време на крајот.

Идејата за овој албум доаѓа од Симон Трпчески; неговата страст за народната традиција беше вистинска движечка сила во текот на развојот на проектот. Мешавина од народни ора или песни се нарекува сплет (плетена работа); Претпочитам да го преведам како плетенка, и решив да го користам Плетенки како наслов за целиот циклус претставен овде. Шесте движења на циклусот се наредени според метричката шема.

Плетенка 1 е единствен цилкус во 2/4 ритам. Пембе е дрско, опуштено оро, најверојатно од Скопје или Велес, и се уште е многу популарно на прослави. Модалниот карактер на хармонскиот јазик и некои ориентални влијанија создаваат интересна комбинација. Се претпоставува дека Бувчанско потекнува од селото Буф, во близина на Лерин. Беровка и Малешевка се познати ора од Малешевијата. Циклусот завршува со втората тема на популарниот танц Црногорка, од Скопска Црна Гора.

Плетенка 2 се заснова на песни и ора во 12/8 (секогаш во нередовна комбинација). Се отвора со извонредната боја на кавалот, во песна на која Симон Трпчески се сеќава од детството: Чие е онаа девојче е деликатна , лирска песна, забележана од еден од првите македонски мелографи, Васил Хаџиманов. Постојат многу верзии на Ибрахим оџа, и како песна и како танц; популарна е и во соседните земји. Беранче, обично танцувано само од мажи, е од селото Бер, во близина на Лерин. Една од темите на Ибрахим оџа го заклучува ова движење; се карактеризира со карактеристична циганска скала и тешка, потресна атмосфера, пред да забрза кон крајот.

Плетенка 3 се фокусира на песни и ора во 7/8, еден од најчестите ритми во македонската народна музика. Почетната песна е Филка мома од градот Кукуш. Потоа следи Ситна лиса, од Скопска Црна Гора, која го воведува миксолидискиот режим и се карактеризира со невообичаена промена на редоследот на ритмичките групи во рамките на лентата на половина пат од фразата. Старо Чуново, исто така познато како Невестинско, ја формира сржта на ова движење. Оваа транскрипција е уште едно почитување кон Тале Огненовски, кој го совлада автентичниот звук на традицијата на ансамблот чалгии, карактеристичен за музичкиот живот на поголемите градови. Ратевка е уште еден скапоцен камен од Малешевијата (село Ратево), и моја почит кон флејтистот Иван Терзиев. Драчевка потекнува од селото Драчево кај Скопје.

Плетенка 4 е во 9/8 и започнува со една од најценетите македонски песни на сите времиња, Не си го продавај, Кољо, Чифликот, во која пејачката го предупредува саканиот да престане со неговиот непромислен начин на живот. Таа го моли да не ја продава неговата земја, бидејќи тогаш нејзината мајка нема да и дозволи да се омажи за него. Следуваат две ора: Жетварки, базирани на кореографски традиции од Кочанскиот регион и Чучук, од Скопска Црна Гора; првото е меланхолично, а второто оптимистичко и енергично.

Плетенка 5 истражува два од најнеобичните ритми: 18/8 и 22/8. И покрај должината на моделите, музиката тече природно, без непријатни акценти и чувство на неправилност. Велигденско се заснова на песната Кинисало малој моме од Тиквешкиот регион. Пиперково е едно од најпопуларните ора на виртуозниот кларинетист Тале Огненовски. Песната Помниш ли либе Тодоро предизвикува донекаде носталгични чувства, бидејќи пејачот ја прашува својата сакана Тодора дали се сеќава на времињата кога парот бил млад и заљубен. Последното Јанино оро обично се свири на кавал или гајда. Оваа транскрипција е почит кон легендарниот мајстор за гајда Пеце Атанасовски. Плетенка 6 прикажува три ора во 13/8. Метово е проследено со две широко познати ора: Пелистерско од Тале Огненовски (Пелистер е највисокиот врв на планината Баба, сместен помеѓу Преспанското Езеро и градот Битола) и Поступано, енергичен танц од скопскиот регион, кој обезбедува можности за енергичен крај. Овој проект, иако има за цел откривање на македонската музичка традиција, не се приближува на песните и ората на научен начин. Како композитор, сакав да го поврзам оригиналниот материјал со мојот звучен свет, на кој подеднакво влијае и импресионистичкиот став кон резонанцата и хармонијата на џезот. Затоа, конечниот резултат не е ниту автентичен во етномузиколошки термин, ниту е стилистичка композиција. Тој претставува само еден пристап кон транскрипција на оригиналите, и пред се многу личен. Би сакал да ја поканам публиката да ја истражи оваа музика понатаму, почнувајќи од гореспоменатите мајстори; нивниот занает е поавтентичен и вреди да се открие.

Би сакале да се заблагодариме на Институтот за фолклор и Ансамблот Танец за споделување на нивните ресурси и непроценлива експертиза. Мојата посебна благодарност му припаѓа на Влатко Нушев, кој одигра важна улога во обликувањето на конечниот резултат, особено удирачките делови.

© Панде Шахов, 2017
Macedonian folk music is appreciated by ethnomusicologists and audiences around the world. For a relatively small geographic region, Macedonia has produced an outstanding wealth of songs and dances, characterized by intricate rhythmic patterns as well as a diversity of melodic and choreographic features. Such richness of expression and variety of gestures might have been forged by the political and social environment, often set out by conquerors with an assimilation agenda. Indeed, in absence of opportunities for social and cultural development, the people in these regions expressed themselves through poetry, song, and dance, realizing that these forms of expression were the only way of preserving their identity and culture. For centuries, nobody recorded Macedonia’s vast folk output in written form. At the beginning of the twentieth century, several enthusiasts from the region developed a passion for this, at that time, undiscovered musical and choreographic treasure. These pioneers were especially interested in the oro, a traditional circle dance genre. One of the most famous oro dances, Teškoto, best translated as The heavy oro, was performed at folk music festivals in western Europe between the two World Wars. With the establishment of the Tanec Ensemble in 1949, and the Macedonian Institute for Folklore shortly afterwards, a more organized approach gathered momentum, enabling scholars and enthusiasts to initiate the process of recording and analysis of the vast amount of material.

The most significant characteristic of the Macedonian folk idiom is the irregular (additive) rhythm. Although similar patterns are also present in other musical traditions of the Balkans, they have an especially authentic resonance in the Macedonian folk music. This might be due to the speech rhythm of the Macedonian language, where the length of all syllables is equal, regardless of the number of syllables in the word. Whilst in many other languages a word with three syllables is usually compressed in the space used for two syllables (resulting in a triplet), in Macedonian extra time is added at the end.

The idea for this album comes from Simon Trpčeski; his passion for folk tradition has been a real driving force throughout the development of the project. A medley of folk dances or songs is called splet (knitwork); I prefer to translate it as plait, and I decided to use Pletenki (Plaits) as the title for the whole cycle presented here. The six movements of the cycle are arranged according to a metric pattern.

Plait 1 is the only movement in regular 2/4 metre. Pembe is a cheeky, relaxed dance, probably from Skopje or Veles, and is still very popular at celebrations. The modal character of the harmonic language and some oriental influences create an interesting combination. Buvčansko is thought to originate from the village of Buf, near Lerin. Berovka and Maleševka are well-known oro dances from the Maleševija region. The movement ends with the second theme of the popular Crnogorka dance, from Skopska Crna Gora (Skopje Black Forest).

Plait 2 is based on songs and dances in 12/8 (always in irregular combination). It opens with the extraordinary timbre of the kaval (an end-blown flute, found in the Balkans and parts of Asia), in a song that Simon Trpčeski remembers from his childhood: Čije je ona devojče (Whose is that girl) is a delicate, lyrical song, noted down by one of the first Macedonian melographers, Vasil Hadžimanov. Many versions of Ibrahim odža exist, both as a song and a dance; it is popular in the neighbouring countries as well. Beranče, usually danced by men only, is from the village of Ber, near Lerin. One of the themes of Ibrahim odža concludes this movement; it features the characteristic gipsy scale and a heavy, poignant atmosphere, before accelerating towards the end.

Plait 3 focuses on songs and dances in 7/8, one of the most common metre in Macedonian folk music. The initial song is Filka, moma (The girl Filka) from the town of Kukuš. It is followed by Sitna lisa, from Skopska Crna Gora, which introduces the mixolydian mode and features an unusual change of the order of rhythmic groups within the bar halfway through the phrase. Staro Čunovo (Čun’s old dance), also known as Nevestinsko (Bride’s oro), forms the core of this movement. This transcription is another tribute to Tale Ognenovski, who mastered the authentic sound of the čalgii ensemble tradition, characteristic of the musical life of larger towns. Ratevka is another gem from the Maleševija region (the village of Ratevo), and my tribute to the flautist Ivan Terziev. Dračevka originates from the village of Dračevo near Skopje.

Plait 4 is in 9/8 metre and starts with one of the most cherished Macedonian songs of all times, Ne si go prodavaj, Koljo, čiflikot (Koljo, don’t sell your estate), in which the singer warns her beloved to stop his reckless lifestyle. She beseeches him not to sell his land, as then her mum would not give permission to marry him. Two dances follow: Žetvarki (Harvest dances), based on choreographic traditions from the Kočani region, and Čučuk, from Skopska Crna Gora; the former is melancholic, and the latter optimistic and vigorous.

Plait 5 explores two of the most unusual metres: 18/8 and 22/8 . In spite of the length of the patterns, the music flows naturally, without awkward accents and a sense of irregularity. Veligdensko (Easter oro) is based on the song Kinisalo maloj mome (Young girl has departed) from the Tikveš region. Piperkovo (Peppers oro) is one of the most popular dances by the virtuoso clarinettist Tale Ognenovski. The song Pomniš li libe, Todoro (Do you remember, my sweetheart, Todora) evokes somewhat nostalgic feelings, as the singer asks his beloved Todora whether she remembers the times when the pair were young and in love. The final Janino (Jana’s oro) is usually played on kaval or gajda (bagpipes). This transcription is a tribute to the legendary gajda master Pece Atanasovski.

Plait 6 features three dances in 13/8. Metovo (Meto’s oro) is followed by two widely known oro dances: Pelistersko by Tale Ognenovski (Pelister is the highest peak of Baba Mountain, situated between Prespa Lake and the city of Bitola) and Postupano, a vigorous dance from the Skopje region, providing opportunities for an energetic ending. This project, while aiming at discovering the Macedonian musical tradition, is not approaching the songs and dances in a scholarly fashion. As a composer, I wanted to connect the original material with my own sound world, which is equally influenced by impressionist attitude to resonance and jazz harmony. Therefore, the final result is neither authentic in an ethnomusicological term, nor is it a stylistic composition exercise. It represents only one approach to transcription of the originals, and a very personal one. I would like to invite the audience to explore this music further, starting with the aforementioned masters; their craft is more authentic and well worth discovering.

We would like to thank the Institute for Folklore and the Tanec Ensemble for sharing their resources and invaluable expertise. My special thanks go to Vlatko Nushev, who played an important role in shaping the final score, especially the percussion parts.

© Pande Shahov, 2017

КВИНТЕТ МАКЕДОНИСИМО

MAKEDONISSIMO QUINTET

Formed by the acclaimed pianist Simon Trpčeski, the MAKEDONISSIMO QUINTET also includes Hidan Mamudov (clarinet, alto saxophone and kaval), Aleksandar Krapovski (violin), Alexander Somov (cello) and Vlatko Nushev (percussion). Its first concert prompted glowing reviews: ‘Quite magical’ wrote Süddeutsche Zeitung; ‘This group should come again’ exclaimed The Independent after the UK premiere in Wigmore Hall, London, in 2018.
Indeed, MAKEDONISSIMO produces a unique sound: it fuses incredible rhythms and haunting melodies of the Macedonian folk music tradition with highly virtuoso, jazz-influenced riffs and harmonies. The twenty-three dances and songs, especially selected by Trpčeski for this project, are interwoven in a truly unique fashion by the composer Pande Shahov. After its successful premiere in Germany at the Ludwigsburger Schlossfestspiele, the project travelled to Slovenia, UK, Poland, The Netherlands, France, Serbia, Montenegro, Romania, and South Korea; other performances include Canada, China, Russia, New Zealand, and Australia. The quintet featured on BBC Radio 3 In Tune programme, live Broadcast on YouTube from South Korea, as well as on other renowned TV and Radio broadcasters.

MAKEDONISSIMO QUINTET

SIMON TRPČESKI – piano
HIDAN MAMUDOV – clarinet, saxophone, kaval
ALEKSANDAR KRAPOVSKI – violin
ALEXANDER SOMOV – cello
VLATKO NUSHEV – percussion

Simon Trpčeski – pianist

Simon Trpčeski has been praised not only for his powerful virtuosity and deeply expressive approach, but also for his charismatic stage presence. Launched onto the international scene twenty years ago as a BBC New-Generation Artist, in an incredibly fast-paced career that encompass no cultural or musical boundaries, Simon Trpčeski has collaborated with over a hundred orchestras on four continents, including the London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Orchestre National de France, Royal Concertgebouw Orchestra, Deutsche Sinfonie Orchester Berlin and Dresden Philharmonic, while In North America, he is a frequent soloist with the Cleveland and Philadelphia Orchestras, the Los Angeles and New York Philharmonic, and the Chicago, San Francisco, St. Louis, Seattle, and Baltimore Symphonies. Further afield, he has performed with the New Japan, Seoul, and Hong Kong Philharmonics, and the Singapore, Sydney, Adelaide, Melbourne, and New Zealand Symphonies.

A much sought-after soloist, the long list of prominent conductors Simon Trpčeski works with includes Lorin Maazel, Vladimir Ashkenazy, Marin Alsop, Gustavo Dudamel, Cristian Măcelaru, Charles Dutoit, Jakob Hrusa, Vladimir Jurowski, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Antonio Pappano, Vasily Petrenko, Robert Spano, Michael Tilson Thomas, Gabriel Bebeselea, David Zinman. He has a particularly long-standing relationship with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, further strengthened during the tenure of Vassily Petrenko. Together, they have recorded the monuments of the Russian piano repertoire, all four Rachmaninov piano concertos as well as the Rhapsody on a Theme of Paganini, for Avie, the two Tchaikovsky piano concertos and most recently Prokofiev piano concertos no. 1 and 3 for Onyx Classics.

An acclaimed recitalist, Simon Trpčeski has performed in major halls in New York, San Francisco, Washington, D.C., London, Paris, Amsterdam, Milan, Munich, Prague, Hamburg, Bilbao, Istanbul, Dublin, and Tokyo. Since his debut at Wigmore Hall in 2001, he has remained a regular guest of this prestigious venue, including a Residency in 2018, and with two recitals released on the Wigmore Live label.

In chamber music, Simon Trpčeski regularly partners cellist Daniel Müller-Schott, and regularly appears as a chamber musician in festivals such as Aspen, Verbier, Risor, Bergen, and the Baltic Sea Festival. His latest chamber music collaboration is with the world-renowned violinist Maxim Vengerov.

A natural music explorer, Simon Trpčeski is also committed to strengthening the cultural image of his native Macedonia. His latest chamber music project MAKEDONISSIMO is dedicated to introducing audiences world-wide to the rich traditional Macedonian folk roots. With the collaboration of composer Pande Shahov, it weaves into one unique sound world, the Macedonian folk music tradition with highly virtuoso, jazz-influenced riffs and harmonies. Since its successful premiere in Germany at the Ludwigsburger Schlossfestspiele, the project has travelled to Slovenia, UK, Poland, The Netherlands, France, Serbia, Montenegro, Romania and South Korea with future performances scheduled in Russia, New Zealand and Australia.

Simon Trpčeski’s fruitful collaborations with EMI Classics, Avie Records, Wigmore Hall Live, Onyx Classics, and currently Linn Records has resulted in a broad and award-winning discography. His natural affinity with Russian composers of the 19th and 20th century is featured in seven CDs presenting works by Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky, Tchaikovsky, Scriabin, Mussorgsky and Rimsky-Korsakov. He has also recorded the music of Chopin, Brahms, Poulenc, Bach, Liszt and Debussy. His debut album received both the “Editor’s Choice” and “Debut Album” prizes at the Gramophone Awards in 2002. His Rachmaninov concerto cycle in 2010 and 2011 was Gramophone “Editor’s Choice” and also received a Diapason d’Or. The Wigmore Live CD of 2012 was The Telegraph “Classical CD of the Week.”

With the special support of KulturOp - Macedonia’s leading cultural and arts organization, Simon Trpčeski works regularly with young musicians in Macedonia nurturing the talent of the next generation of artists, as well as for the promotion and affirmation of the Macedonian music and of the classical music in general. In 2009, he received the Presidential Order of Merit for Macedonia, a decoration given to foreign and domestic dignitaries responsible for the affirmation of Macedonia abroad. In 2011, he became the first-ever recipient of the title “National Artist of Macedonia.”

Born in Macedonia in 1979, Simon Trpčeski is a graduate of the School of Music at the University of St. Cyril and St. Methodius in Skopje, where he studied with prof. Boris Romanov. He was BBC New Generation Artist 2001-2003 and in 2003 was honored with the Young Artist Award by the Royal Philharmonic Society.

Hidan Mamudov - clarinet, saxophone, kaval (vocal in Plaits 4 & 5)

Hidan Mamudov was born in Macedonia in 1982. He studied for a year with Sidney Forrest and then for a further two years with Petko Radev in Bulgaria. In 2000 he went on to study at the Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien with Horst Hajek. He has participated in masterclasses with Charles Neidich, Stanley Drucker and Robert Spring. He received scholarships from the Dr. Robert and Lina Thyll-Durr foundation and the Viktor-Bunzl-Stipendium. He was a finalist at the Ciudad de Dos Hermanas competition and won first prize at the Jeunesses Musicales Bucharest competition. He appeared as a soloist with the Macedonian Philharmonic Orchestra under the conductor Jouan Romero and Thomas Platzgummer. Other conductors he has worked with include Pierre Boulez, Franz Welser-Most, Kirill Petrenko and Mark Stringer. He is a founder of the Trio Prestige, which has won competitions in Greece and Austria. The ensemble has given concerts in Germany, Italy, and Bulgaria.

Aleksandar Krapovski – violin (vocal in Plait 4)

Aleksandar Krapovski was born in Macedonia in 1981. He studied in Bulgaria with Dora Ivanova and in Germany with Mintcho Mintchev. He won third prize at the Pancho Vladigerov Competition and first prize at the Musicians of the New Millennium competition. He has appeared as concertmaster with orchestras such as the Music Academy of the State of Bulgaria, Verbier Chamber Orchestra, Spanish National Orchestra (Madrid), Tenerife Symphony Orchestra and Real Filharmonia de Galicia, among others. He has worked with conductors such as James Levine, Esa-Pekka Salonen, Kurt Masur, Mstislav Rostropovich and Valery Gergiev. He is a member of the orchestra of Gran Teatre del Liceu, Barcelona. As a soloist he has performed with orchestras in Bulgaria, Macedonia, and Spain, and has toured with the Malta Philharmonic Orchestra and Slovenian National Youth Orchestra. He has performed at Ohrid Summer Festival, Verbier Festival, Apollonia Arts Festival and Ravello Festival, to name a few.

Alexander Somov – cello (vocal in Plait 4)

Alexander Somov was born in Sofia and studied at the National Music School with Stefan Rounevsky. He continued his studies at the Guildhall School of Music and Drama, London, where in 1998 he won the Gold Medal, a prize previously awarded to Jacqueline du Pre. Since then, Somov has performed concertos spanning from Baroque to contemporary music with the Philharmonia Orchestra, Royal Northern Sinfonia, Orchestre Philharmonique de Strasbourg and Bulgarian National Radio Symphony, conducted by Thomas Zehetmair, Paul McCreesh, Thierry Fischer, David Parry, Marc Albrecht, Lionel Bringuier, Sir James MacMillan, Emil Tabakov and Georgi Dimitrov, among many others. As chamber musician Somov has travelled across Europe, Israel, Japan and Mexico with partners including Thomas Zehetmair, Jean-Yves Thibaudet, Yuri Bashmet, Tasmin Little, Bartek Nizioł, Mari Kobayashi and John York. Since 2003, he has been guest-principal cellist with the London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Philharmonia Orchestra and SWR Baden-Stuttgart, among others.

Vlatko Nushev – percussion (vocal in Plaits 4 & 5)

Vlatko Nushev was born in 1981 and studied percussion and timpani at the Faculty of Music in Skopje, Macedonia, where he is currently working as a Professor. He regularly plays with the Macedonian National Opera and Ballet, and was a member of the contemporary music ensemble ConTempora. A versatile musician, he has performed with various types of chamber music ensembles and bands, as a composer, arranger and producer. He won prizes at the Yamaha scholarship Competition (Yamaha Music Foundation of Europe) and the Music and Earth International Competition, among many others.

Pande Shahov – Composer

Born in 1973, Pande Shahov studied composition with Risto Avramovski, before enrolling at the Ss. Cyril and Methodius University’s Faculty of Music, Skopje, where he graduated in the class of Tomislav Zografski. He also studied jazz harmony privately with the renowned composer and arranger Ilija Pejovski. As a Chevening Scholar of the Foreign and Commonwealth Office, Shahov completed his Postgraduate Diploma at the Royal College of Music, London, studying with Julian Anderson. In 2013, he was awarded his Doctorate by the Royal Holloway University of London, under Philip Cashian’s supervision.

Shahov lives in England and teaches a range of academic studies at the Royal College of Music, London, and Alton College in Hampshire. His music has been performed by the Macedonian Philharmonic Orchestra, Sofia Philharmonic, Bournemouth Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Bolshoi Theatre Symphony Orchestra, Macedonian National Opera and Ballet, New London Chamber Choir, Pro Ars, The Smith Quartet, Saxofonquadrat, as well as the ensembles orkest de ereprijs, Lontano, Ixion, Chroma Ensemble, New Noise, Contemporary Consort, Reconsil, Kokoro, California EAR Unit, ConTempora and Ensemble Horizonte.

Shahov’s collaboration with Simon Trpčeski dates back to the opening recital of the Southbank International Piano Series in London in 2009; Trpčeski commissioned a piece to commemorate the anniversary of Chopin’s birth. Two movements of the suite Songs and Whispers relate to Chopin’s works, whereas the other four are built around Macedonian folk songs. The Guardian praised it as ‘genuinely resourceful and attractive work’, whilst Classical Source wrote that ‘the work is fiercely pianistic, with spiky jazz influences familiar from Stravinsky and Poulenc, and its ebullient virtuosity, very much in Rachmaninov territory, was right up Trpčeski’s street.’ Since its premiere at the Queen Elizabeth Hall, Trpčeski performed the suite at some of the most prestigious concert halls, including the Walt Disney Concert Hall in Los Angeles and the Auditorium du Louvre in Paris.

Not to be altered without permission. We update our biographies regularly. Please destroy all previous biographical material. Please contact Victoria Rowsell Artist Management before reproducing this biography.
Формиран од познатиот пијанист Симон Трпчески, КВИНТЕТОТ МАКЕДОНИСИМО ги вклучува и Хидан Мамудов (кларинет, алто саксофон и кавал), Александар Краповски (виолина), Александар Сомов (виолончело) и Влатко Нушев (удиралки). Неговиот прв концерт предизвика блескави критики: „Сосема магично“, пишува Зидојче цајтунг; „Оваа група треба да дојде повторно“, извика The Independent по премиерата во Обединетото Кралство во Вигмор Хол, Лондон, во 2018 година. Навистина, МАКЕДОНИСИМО произведува уникатен звук: спојува неверојатни ритми и прогонувачки мелодии на македонската народна музичка традиција со виртуозни рифови и хармонии под влијание на џезот. Дваесет и три ора и песни, лично избрани од Трпчески за овој проект, се испреплетени на навистина уникатен начин од композиторот Панде Шахов. По неговата успешна премиера во Германија на Лудвигсбургер Шлосфестишпиле, проектот патуваше во Словенија, Велика Британија, Полска, Холандија, Франција, Србија, Црна Гора, Романија и Јужна Кореја; другите настапи ги вклучуваат Канада, Кина, Русија, Нов Зеланд и Австралија. Квинтетот беше прикажан на BBC Radio 3 In Tune, во живо Пренос на Јутјуб од Јужна Кореја, како и на други реномирани ТВ и радио емитувачи.

МАКЕДОНИСИМО КВИНТЕТ

СИМОН ТРПЧЕСКИ - пијано
ХИДАН МАМУДОВ - кларинет, саксофон, кавал
АЛЕКСАНДАР КРАПОВСКИ - виолина
АЛЕКСАНДАР СОМОВ - виолончело
ВЛАТКО НУШЕВ - удиралки

Симон Трпчески – пијанист

Симон Трпчески е познат не само по неговата моќна виртуозност и длабоко експресивен пристап, туку и по неговата харизматична сценска присутност.

Тој се појави на меѓународната сцена пред дваесет години како Уметник на Новата Генерација на Би-Би-Си, со неверојатно брза кариера која не признава културни или музички граници. Симон Трпчески соработува со над сто оркестри на четири континенти, вклучувајќи ги London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Orchestre National de France, Royal Concertgebouw Orchestra, Deutsche Sinfonie Orchester Berlin и Dresden Philharmonic, додека во Северна Америка, тој е чест солист со оркестрите на Кливленд и Филаделфија, филхармониските оркестри на Лос Анџелес и Њујорк и симфониските оркестри на Чикаго, Сан Франциско, Сент Луис, Сиетл и Балтимор. Исто така, тој настапува и со филхармониските оркестри на Сеул и Хонг Конг и New Japan Philharmonic, како и симфониските оркестри на Сингапур, Сиднеј, Аделаида, Мелбурн и Нов Зеланд.

Трпчески е многу баран солист, а долгата листа истакнати диригенти со кои соработувал ги вклучува Лорин Мазел, Владимир Ашкенази, Марин Алсоп, Густаво Дудамел, Кристијан Мачелару, Шарл Дутоа, Јакуб Хруша, Владимир Јуровски, Сузана Малки, Андрис Нелсонс, Антонио Папано, Василиј Петренко, Роберт Спано, Мајкл Тилсон Томас, Габриел Бебешелеа, Дејвид Зинман. Тој има посебна долгогодишна врска со Кралскиот филхармониски оркестар на Ливерпул, дополнително зајакната за време на мандатот на диригентот Василиј Петренко. Заедно, тие ги снимија спомениците на рускиот пијано репертоар, сите четири концерти за пијано на Рахмањинов, како и Рапсодијата на тема од Паганини, за Ави Рекордс, двата пијано концерти на Чајковски и неодамна концертите за пијано бр. 1 и 3 на Прокофјев за Оникс Класикс.

Познат рециталист, Симон Трпчески настапува во најпрестижните концертни сали во Њујорк, Сан Франциско, Вашингтон, Лондон, Париз, Амстердам, Милано, Минхен, Прага, Хамбург, Билбао, Истанбул, Даблин и Токио. Од своето деби во Вигмор Хол во 2001 година, тој остана редовен гостин на оваа престижна концертна сала, вклучувајќи и Резиденција во 2018 година и две рецитални изданија објавени под етикетата Wigmore Live.

Во камерната музика, Симон Трпчески редовно соработува со виолончелистот Даниел Милер-Шот и редовно се појавува како камерен музичар на фестивали како Аспен, Вербие, Рисор, Берген и Фестивалот на Балтичкото Море. Неговата најнова соработка на ова поле е со врвниот виолинист Максим Венгеров.

Симон Трпчески, како природен музички истражувач, исто така, се залага за зајакнување на културниот имиџ на родната Македонија. Неговиот најнов проект за камерна музика МАКЕДОНИСИМО е посветен на запознавање на публиката ширум светот со богатите традиционални македонски народни корени. Во соработка со композиторот Панде Шахов, создадоа единствен звучен свет, македонската народна музичка традиција со високо виртуозни, рифови и хармонии под влијание на џезот. Од својата успешна премиера во Германија на Ludwigsburger Schlossfestspiele, проектот продолжи во Словенија, Велика Британија, Полска, Холандија, Франција, Србија, Црна Гора, Романија и Јужна Кореја, со идни настапи закажани во Русија, Нов Зеланд и Австралија.

Плодните соработки на Симон Трпчески со EMI Classics, Avie Records, Wigmore Hall Live, Onyx Classics и моментално Linn Records резултираа со широка и наградувана дискографија. Неговиот природен афинитет кон руските композитори од 19 и 20 век е прикажан на седум ЦД-а, во кои се претставени дела од Рахмањинов, Прокофјев, Стравински, Чајковски, Скрјабин, Мусоргски и Римски-Корсаков. Тој снима и музика од Шопен, Брамс, Пуленк, Бах, Лист и Дебиси. Неговиот деби албум ги доби наградите „Избор на уредникот“ и „Деби албум“ на Gramophone Awards во 2002 година. Неговиот циклус на концерти Рахмањинов во 2010 и 2011 година го доби признанието „Избор на уредникот“ на Gramophone Magazine, а исто така доби и Златен Дијапазон. ЦД -то Вигмор во Живо од 2012 година го доби признанието „Класично ЦД на неделата“ во The Telegraph.

Со посебна поддршка од КултурОп - водечка културна и уметничка организација од Македонија, Симон Трпчески работи редовно со млади музичари во Македонија, негувајќи го талентот на следната генерација уметници, како и за промоција и афирмација на македонската музика и на класичната музика воопшто.

Во 2009 година, тој го доби Претседателскиот орден за заслуги за Македонија, одликување кое се доделува на странски и домашни достоинственици одговорни за афирмација на Македонија во странство. Во 2011 година, тој стана првиот добитник на титулата „Национален уметник на Македонија“.

Роден во Македонија во 1979 година, Симон Трпчески дипломира на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, каде што студирал кај проф. Борис Романов. Тој од Би-Би-Си беше прогласен за уметник на новата генерација 2001-2003, а во 2003 година Кралското филхармониско здружение го награди со признанието „Млад уметник“.

Хидан Мамудов – кларинет, саксофон, кавал (вокал во Плетенка 4 и 5)

Хидан Мамудов е роден во Македонија во 1982 година. Учеше една година кај Сидни Форест, а потоа уште две години кај Петко Радев во Бугарија. Во 2000 година, тој студира на Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien со Хорст Хаек. Учествувал на мастер класи со Чарлс Нејдих, Стенли Дракер и Роберт Спринг. Тој доби стипендии од фондацијата Д-р Роберт и Лина Тил-Дур и Виктор-Бунцл-Стипендиум. Тој беше финалист на натпреварот Сиудад де Дос Херманас и ја освои првата награда на натпреварот Jeunesses Musicales Букурешт. Се појави како солист со Македонската филхармонија под диригентот Хуан Ромеро и Томас Плацгумер. Меѓу другите диригенти со кои работел се Пјер Булез, Франц Велсер-Мост, Кирил Петренко и Марк Стрингер. Тој е основач на Трио Престиж, кој победи на натпревари во Грција и Австрија. Ансамблот одржа концерти во Германија, Италија и Бугарија.

Александар Краповски – виолина (вокал во Плетенка 4)

Александар Краповски е роден во Македонија во 1981 година. Студирал во Бугарија кај Дора Иванова и во Германија кај Минчо Минчев. Доби трета награда на натпреварот „Панчо Владигеров“ и прва награда на натпреварот „Музичари на новиот милениум“. Се појави како концерт мајстор со оркестри како што се Музичката академија на државата Бугарија, камерниот оркестар Вербиер, Националниот оркестар на Шпанија (Мадрид), симфонискиот оркестар на Тенерифе и Реал Филхармонија де Галиција, меѓу другите. Работел со диригенти како Џејмс Левин, Еса-Пека Салонен, Курт Масур, Мстислав Ростропович и Валери Гергиев. Член е на оркестарот на Гран Театар дел Лицеу, Барселона. Како солист, тој настапил со оркестри во Бугарија, Македонија и Шпанија и има турнеи со Филхармонијата на Малта и Националниот младински оркестар на Словенија. Настапуваше на фестивалот „Охридско лето“, „Вербие фестивал“, „Аполонија уметнички фестивал“ и „Равело фестивал“.

Александар Сомов – виолончело (вокал во Плетенка 4)

Александар Сомов е роден во Софија и студирал во Националното музичко училиште кај Стефан Руневски. Ги продолжил студиите во Гилдхал Факултетот за музика и драма, Лондон, каде што во 1998 година го освоил Златниот медал, награда што претходно била доделена на Жаклин ду Пре. Оттогаш, Сомов изведуваше концерти од барок до современа музика со Оркестарот на Филхармонија, Кралската северна симфонија, Орчестер Филхармонија од Стразбур и Бугарската национална радио симфонија, под диригентство на Томас Зетмаер, Пол Меккриш, Тиери Фишер, Дејвид Пари, Марк Албрехт, Лајонел Брингиер, сер Jamesејмс Мекмилан, Емил Табаков и Георги Димитров, меѓу многу други. Како камерен музичар Сомов патувал низ Европа, Израел, Јапонија и Мексико со партнери, меѓу кои и Томас Зехтмаер, Jeanан-Ив Тибо, Јуриј Башмет, Тасмин Литл, Бартек Низиош, Мари Кобајаши и Johnон Јорк. Од 2003 година, тој беше гостин-главен виолончелист со Лондонската филхармонија, Симфониски оркестар во Лондон, Англиски камерен оркестар, Филхармонија и СВР Баден-Штутгарт, меѓу другите.

Влатко Нушев – удиралки (вокал во Плетенки 4 и 5)

Влатко Нушев е роден 1981 година и студирал удиралки и тимпани на Факултетот за музичка уметност во Скопје, Македонија, каде што во моментов работи како професор. Редовно свири со Македонската национална опера и балет, и беше член на ансамблот за современа музика КонТемпора. Разновиден музичар, тој настапи со различни типови камерни музички ансамбли и бендови, како композитор, аранжер и продуцент. Тој освои награди на конкурсот за стипендии Јамаха (Музичка фондација Јамаха на Европа) и Меѓународниот натпревар за музика и земја, меѓу многу други.

Панде Шахов – Композитор

Роден во 1973 година, Панде Шахов студирал композиција кај Ристо Аврамовски, пред да се запише на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Св.Кирил и Методиј, Скопје, каде што дипломирал во класата на Томислав Зографски. Исто така, приватно студирал џез -хармонија кај познатиот композитор и аранжер Илија Пејовски. Како Чивнинг стипендист на Канцеларијата за надворешни работи и Комонвелт, Шахов ги заврши постдипломските студии на Кралскиот колеџ за музика, Лондон, студирајќи кај Јулијан Андерсон. Во 2013 година, тој докторираше на Универзитетот Ројал Холовеј во Лондон, под надзор на Филип Кашијан.

Шахов живее во Англија и предава низа академски студии на Кралскиот колеџ за музика, Лондон и Алтон колеџот во Хемпшир. Неговата музика е изведена од Македонската филхармонија, Софиска филхармонија, Симфонискиот оркестар на Борнмаут, Лондонската филхармонија, Симфонискиот оркестар на Бољшој театарот, Македонската национална опера и балет, Новиот лондонски камерен хор, Про Арс, квартетот Смит, Саксофонквадрат, како и ансамбли orkest de ereprijs, Lontano, Ixion, Chroma Ensemble, New Noise, Contemporary Consort, Reconsil, Kokoro, California EAR Unit, ConTempora и Ensemble Horizonte.

Соработката на Шахов со Симон Трпчески датира од почетокот на рециталот на меѓународната серија пијано Саутбанк во Лондон во 2009 година; Трпчески нарача тема за да ја одбележи годишнината од раѓањето на Шопен. Две движења на пакетот „Песни и шепоти“ се однесуваат на делата на Шопен, додека другите четири се изградени околу македонските народни песни. „Гардијан“ го пофали како „навистина снаодливо и привлечно дело“, додека „Класичен извор“ напиша дека „работата е жестоко пијанистичка, со влијателни џез влијанија познати од Стравински и Пуленц, а нејзината блескава виртуозност, многу на територијата на Рахмањинов, беше токму во ритамот на Трпчески. 'Од својата премиера во салата „Кралицата Елизабета“, Трпчески го изведе „Песни и шепоти“ во некои од најпрестижните концертни сали, вклучително и концертната сала „Волт Дизни“ во Лос Анџелес и „Аудиториум ду Лувр“ во Париз.

Да не се менува без дозвола. Редовно ги ажурираме нашите биографии. Ве молиме уништете го целиот претходен биографски материјал. Ве молиме контактирајте со Victoria Rowsell Artist Management пред да ја репродуцирате оваа биографија.
Gallery
Галерија

MAKEDONISSIMO - Amsterdam, Netherlands, 26.08.2018

МАКЕДОНИСИМО - Амстердам, Холандија, 26.08.2018

MAKEDONISSIMO - Bar, Montenegro, 04.08.2019

МАКЕДОНИСИМО - Бар, Црна Гора, 04.08.2019

MAKEDONISSIMO - Belgrade, Serbia, 23.12.2018

МАКЕДОНИСИМО - Белград, Србија, 23.12.2018

MAKEDONISSIMO - Cluj, Romania, 23.10.2019

МАКЕДОНИСИМО - Клуж, Романија, 23.10.2019

MAKEDONISSIMO - Katowice, Poland, 25.05.2018

МАКЕДОНИСИМО - Катовице, Полска, 25.05.2018

MAKEDONISSIMO - Ljubljana, Slovenia, 06.07.2017

МАКЕДОНИСИМО - Љубљана, Словенија, 06.07.2017

MAKEDONISSIMO - WORLD PREMIERE, Ludwigsburg, Germany, 18.05.2017

МАКЕДОНИСИМО - СВЕТСКА ПРЕМИЕРА, Лудвигсбург, Германија, 18.05.2017

MAKEDONISSIMO - Szczecin, Poland, 23.05.2018

МАКЕДОНИСИМО - Шчеќин, Полска, 23.05.2018

MAKEDONISSIMO - Warsaw, Poland, 21.05.2018

МАКЕДОНИСИМО - Варшава, Полска, 21.05.2018

MAKEDONISSIMO - Wigmore Hall, BBC, Steinways - London, UK, 19-21.01.2018

МАКЕДОНИСИМО - Wigmore Hall, BBC, Steinways - Лондон, Обединето Кралство, 19-21.01.2018

Video
Видео

S.Trpceski, MAKEDONISSIMO - WORLD PREMIERE at Ludwigsburg, Germany, 18.05.2017

С. Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - СВЕТСКА ПРЕМИЕРА во Лудвигсбург, Германија, 18.05.2017

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Promo video, 2017

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Промотивно видео, 2017

S.Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Promo video, Wigmore Hall, London, UK, 21.01.2018

С. Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Промотивно видео, Вигмор Хол, Лондон, В.Британија, 21.01.2018

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Concertgebouw, Amsterdam, 25.08.2018

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Концертгебау, Амстердам, Холандија, 2017

S.Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Kolarac Concert Hall, Belgrade, Serbia, 23.12.2018

С. Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Коларац, Белград, Србија, 23.12.2018

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Promo video, 01.02.2020

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Промотивно видео, 01.02.2020

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO CD - Promo video (MKD), 19.09.2020

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО ЦД - Промотивно видео (МКД), 19.09.2020

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO CD - Promo video (ENG), 19.09.2020

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО ЦД - Промотивно видео (ENG), 19.09.2020

S. Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Filka moma, Dračevka, Wigmore Hall, London, UK

С. Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Филка мома, Драчевка, Вигмор Хол, Лондон, В.Британија

Simon Trpčeski, MAKEDONISSIMO - Koljo, LIVE at Wigmore Hall, London, UK

Симон Трпчески, МАКЕДОНИСИМО - Кољо, ВО ЖИВО, Вигмор Хол, Лондон, В.Британија

Мобилна Апликација
Mobile Application